Ҳайат

Аъзоёни Кумита оид ба иқтисод ва молия

  1. Шариф Рањимзода  - раис
  2. Раљабов Сафаралї Худоёрович  - муовин
  3. Турсунова Гулбањор Назирљоновна- аъзо
  4. Азимзода Толибхон Ситаммурод  - аъзо
  5. Бобоев Олимљон – аъзо
  6. Акрамзода Баходур – аъзо
  7. Љобирзода Тоњир Гул – аъзо
  8. Аъзамов Ќаландар – Мушовири калони Кумита
  9. Расулова Гулчењра – Мушовири калони Кумита
  10.  Айнидинова Шабнам